موسسه آموزش عالی قشم

معارفه سرپرست موسسه آموزش عالی قشم

در دهمین شورای اداری منطقه آزاد قشم،سراج الدین محبی سرپرست موسسه آموزش عالی قشم پس از انتصاب به سمت ریاست دانشگاه آزاد قشم از این سمت تودیع ومحمدرضا مرادی به این سمت منصوب ومعارفه گردید...