موسسه آموزش عالی قشم

اطلاعیه انتخاب واحد

دانشجویان عزیز توجه نمایند رعایت پیش نیازها مطابق با چارت ترمی در انتخاب واحد الزامیست و درصورت اخذ درس بدون رعایت پیش نیاز، واحد درسی در طول ترم حذف آموزشی خواهد شد. تاریخ تشکیل جلسات کلاس کارشناسی ارشد متعاقبا از طریق همین سایت اعلام خواهد گردید....

تقویم آموزشی نیمسال دوم 99-98

انتخاب واحد          98/11/15 لغایت 98/11/18 انتخاب واحد با تاخیر 98/11/19 لغایت 98/11/22 شروع کلاسها        98/11/19 لغایت 99/03/21 حذف و اضافه         98/11/28 لغایت 98/11/30 امتحانات پایان ترم99/03/24 لغایت 99/04/06...