موسسه آموزش عالی قشم » صفحه 20

امور مالی

دانشجویانی که به علت بدهی قادر به انتخاب واحد و رویت نمرات خود نیستند جهت برطرف کردن مشکل با واحد مالی سرکار خانم فلاحی (داخلی 108) تماس حاصل فرمایند....